ALGEMENE VOORWAARDEN

Bedrijfsgegevens

 • Evoke Health Hub
 • 0471 65 28 10
 • Ondernemingsnummer: 0732764130

Artikel 1: Toepasselijkheid van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die zich heeft geregistreerd voor het volgen van coaching en/of een ander programma.

Artikel 2: Aangepaste sportkledij
Voor deelname aan sportactiviteiten is aangepaste sportkledij noodzakelijk, ook sportschoeisel. In de wintermaanden rekenen we op propere schoenen. U kan in onze kleedmaker steeds van schoenen wisselen.

Artikel 3: Het gebouw.

 1. Roken is verboden in het gebouw.
 2. Het is niet toegelaten om verboden middelen te gebruiken of te verhandelen in de gym.
 3. Evoke Health Hub kan ten allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen alsook het lidmaatschap beëindigen van personen wiens gedrag niet in overeenstemming is met het huishoudelijk reglement.

Artikel 4: Tarieven & facturatie

 1. Indien partijen schriftelijk niets anders zijn overeengekomen, stelt Evoke Health Hub een tarief vast volgens de geldende tariefkaart. Deze is verkrijgbaar bij één van de coaches.
 2. In het tarief van Evoke Health Hub zijn alle kosten inbegrepen, met uitzondering van de door opdrachtgever aan te schaffen extra producten/diensten.
 3. Evoke Health Hub biedt naast personal training en voedingsadvies ook kinesitheraptie en sportmassage aan, welke niet zijn inbegrepen bij het tarief.
 4. De tarieven zijn inclusief 21% BTW voor alle diensten en inclusief 6% btw voor alle suppletie.
 5. Evoke Health Hub zal haar members haar plannen voor verhoging van het tarief tijdig bekend maken.
 6. Indien leden niet akkoord gaat met de verhoging, kunnen zij twee weken na kennisgeving de opdracht schriftelijk annuleren.
 7. De facturen van Evoke Health Hub zijn betaalbaar op de aangeduide vervaldatum zoals vermeld op de factuur. De niet op vermelde vervaldag betaalde facturen worden van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met de conventionele interesten a rato van 1 % per maand oftewel 12 % per jaar en met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10 % van het factuurbedrag, dit met een minimum van 125,00 EURO. De factuur is betaald indien het volledige bedrag vermeld op de factuur ontvangen is op de bankrekening van Evoke Health Hub. De laattijdige, onvolledige of niet-betaling van één vervallen factuur maakt alle niet-vervallen facturen opeisbaar. De voormelde conventionele interesten en forfaitaire schadevergoeding zijn verschuldigd vanaf het ogenblik waarop de niet-vervallen facturen opeisbaar worden. Facturen die niet per aangetekend schrijven binnen de 10 dagen na factuurdatum worden geprotesteerd, worden als definitief aanvaard beschouwd. In de mate de klant enige betalingsvoorwaarden of andere verplichtingen niet naleeft, heeft Evoke Health hub het recht om haar verplichtingen op te schorten of uit te stellen, ook in verband met andere lopende contracten tussen partijen.

Artikel 5: Aan- en afmelden lessen

 1. Inschrijven voor een les gebeurt door contact op te nemen met Evoke Health Hub (via de app, per e-mail of telefonisch). U krijgt steeds een bevestiging van uw inschrijving.
 2. Een les heeft maar een beperkt aantal beschikbare plaatsen. Eens een les volzit, kan u zich inschrijven voor de wachtlijst
 3. Inschrijven gebeurt op basis van ‘wie het eerst komt heeft voorrang’.
 4. U kan tot maximaal 12 uur voor aanvang van een small group training kosteloos afmelden voor deze les. U kan tot maximaal 24 uur voor aanvang van een personal coachingles, shared personal coaching les, meting met voedingsadvies of intakegesprek kosteloos afmelden.
 5. Vanaf respectievelijk 12 en 24 uur voor aanvang van de hierboven genoemde lessen, kunt u niet meer afmelden.
 6. In geval van “no show” of laattijdig afmelden, kunt u geen aanspraak maken op restitutie voor deze gemiste les en zal deze u dan ook worden aangerekend.

Artikel 6: Openingstijden
Evoke Health Hub behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen. Op officiële en erkende feestdagen is Evoke Health Hub gerechtigd de trainingstijden aan te passen of de locatie te sluiten. Evoke Health Hub houdt zich het recht voor om wegens onderhoudswerkzaamheden/verbouwing de openingstijden aan te passen. Wanneer deze sluiting minder dan 24 uur bedraagt, heeft het member geen recht op restitutie van betaalde betaalde contributiegelden.

Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid

 1. Op Evoke Health Hub rust de verplichting tot het, gelet op het doel van het trainingsprogramma, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer(s) gedurende de momenten dat de training wordt gegeven. Sommige programma’s hebben intensieve elementen en kunnen in sommige gevallen tegen belastingsgrenzen aanzitten. Naast de adviezen van personal coaches dienen deelnemers daar zelf bedachtzaam in te zijn. b. Deelname aan groepsprogramma’s geschieden geheel op eigen risico.
 2. Evoke Health Hub is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training.
 3. Evoke Health Hub is bevoegd na vermelding aan een member in het lopende trainingsprogramma tijdelijk of voor de verdere duur van het programma een andere personal trainer aan te wijzen.
 4. Evoke Health Hub is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.
 5. Evoke Health Hub is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.
 6. Evoke Health Hub zijn wel aansprakelijk, indien de hiervoor bedoelde schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

Artikel 8: Huisregels & Algemene Voorwaarden

 1. Elk member wordt geacht op de hoogte te zijn van de geldende huisregels van Evoke Health Hub.
 2. In geval van geschillen voortkomend uit deze huidige voorwaarden, of uit om het even welke regeling, zullen deze met uitsluiting van alle andere rechtbanken, beslecht worden door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt.
 3. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten van Evoke Health Hub geldt het Belgisch Recht.
 4. Elk member verklaart zich door inschrijving bij Evoke Health Hub akkoord met de inhoud en strekking van de voorwaarden en het huishoudelijk reglement.